<<< повернутися | обговорити на форумі >>
22 січня 2009 року


Висновок на проект Закону "Про Фонд гарантування вкладів
членів кредитних спілок"


До № 3265 від 08.10.2008
Народний депутат України
О.Клименко

 

ВИСНОВОК
на проект Закону України “Про Фонд гарантування
вкладів кредитних спілок ”

У законопроекті визначаються правові, фінансові та організаційні основи функціонування системи обов’язкового гарантування вкладів кредитних спілок. Зокрема, пропонується по аналогії з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб створити Фонд гарантування вкладів кредитних спілок, який має бути державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів членів кредитних спілок. Фонд гарантує кожному вкладнику кредитної спілки відшкодування за його вкладами в розмірі 5000 гривень.

Слід зауважити, що проект Закону України “Про Фонд гарантування вкладів кредитних спілок” за своїм змістом та структурою аналогічний чинному Закону України « Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб».

Головне управління погоджуючись з необхідністю удосконалення механізму відшкодування громадянам, які зробили свої внески на депозитні рахунки в кредитних спілках , водночас щодо окремих пропозицій проекту вважаємо доцільним зауважити наступне.

1. Згідно з статтею 8 проекту пропонується створити державну спеціалізовану установу - Фонд гарантування вкладів кредитних спілок, яка виконуватиме функції державного управління. Звертаємо увагу на те, що згідно з вимогами частини 9-1 статті 116 Конституції України, статтями 20, 22 та 25 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади. Отже при необхідності логічно було б утворити такий орган рішенням Кабінету Міністрів України.

У той же час, подані до проекту документи не містять розрахунків щодо обсягу коштів, які необхідно передбачити в Державному бюджеті на утримання нової структури. В умовах фінансової кризи, коли бюджетні кошти значно обмежені, питання додаткових бюджетних витрат має бути докладно обґрунтовано.

2. Запропонований статтею 3 проекту розмір гарантованої Фондом суми за вкладами до кредитних спілок, включаючи відсотки, на рівні 5000 гривень, потребує належного фінансово-економічного обґрунтування. Зокрема, у поданих до проекту документах відсутня інформація щодо середніх розмірів вкладів (внесків на депозитні рахунки) кредитних спілок, що унеможливлює зробити висновок достатності суми відшкодування саме на рівні 5000 гривень.

Крім того, подані документи не містять розрахунків щодо терміну реальної фінансової спроможності Фонду забезпечити зазначене відшкодування всім вкладникам, можливо кредитним спілкам доведеться платити внески багато років, перш ніж сума накопичення дозволить щось гарантувати. Зокрема, у поданих до проекту документах слід було б надати інформацію щодо можливого обсягу надходжень від основного джерела формування коштів Фонду - початкових, регулярних та спеціальних зборів учасників Фонду (стаття 21), оскільки заплановані проектом доходи від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України та депозити, розміщені у Національному банку України, а також кредити Кабінету Міністрів України, Національного банку України, банків та іноземних кредиторів, в умовах фінансової кризи є достатньо сумнівні з точки зору можливості їх швидкого отримання. Слід нагадати, що подібний Фонд гарантування вкладів фізичних осіб наповнювався за рахунок початого внеску Національного банку України у розмірі 20 млн. грн. та щорічних внесків Національного банку України від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами.

3. Звертаємо увагу на те, що Закон України “Про кредитні спілки” визначає організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності кредитних спілок, проте цей закон не передбачає утворення Фонду гарантування вкладів кредитних спілок, а відповідні зміни до цього закону проектом не вносяться.

Крім того, з гідно з а бзацом другим статті 2 проекту участь кредитних спілок у Фонді є обов‘язковою, проте Законом України “Про кредитні спілки” такий обов‘язок для кредитних спілок не передбачений.

Слід також зазначити, що згідно з статтею 20 Закону України “Про кредитні спілки” кредитна спілка формує за рахунок частини доходів резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, а також створює інші резерви та фонди відповідно до нормативно-правових актів Уповноваженого органу, статуту та рішень загальних зборів кредитної спілки. Варто звернути увагу на те, що певні заходи щодо захисту вкладів членів кредитної спілки передбачені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1203 від 15.10.08 із наступними змінами і доповненнями.

З огляду на зазначене, було б доцільним проаналізувати та надати додаткову інформацію щодо того, яким чином будуть поєднуватися пропозиції проекту щодо створення Фонду гарантування вкладів кредитних спілок із запровадженими у чинному законодавстві заходами захисту вкладів членів кредитної спілки.

4. Стаття 4 законопроекту передбачає обмеження гарантії, зокрема Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами розміщеними членами спостережної ради, членами правління, ревізійної комісії, вкладниками, які на індивідуальній основі отримують від кредитної спілки пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією. З цього приводу слід звернути увагу на те, що відповідно до принципів діяльності кредитної спілки усі члени кредитної спілки мають рівні права, в тому числі у разі голосування на загальних зборах, незалежно від розміру пайового та інших внесків (абзац третій частини 1 статті 2 Закону України “Про кредитні спілки”).

До того ж вважаємо недостатньо обґрунтованим у зазначеному проектом випадку говорити про не ідентифікованих вкладників, оскільки згідно з частиною 1 статті 6 Закону України “Про кредитні спілки” при створенні кредитної спілки, чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути членами кредитної спілки та об'єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області.

5. Проектом визначається для учасників початковий збір до Фонду в розмірі одного відсотка від суми внесків, а також регулярний збір по 0,25 відсотка загальної суми вкладів двічі на рік. Крім того, встановлюється спеціальний збір, якщо поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо обслуговування та погашення залучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладникам учасників (тимчасових учасників) Фонду. Слід зауважити, що подані до проекту документи не містять розрахунків та обґрунтувань доцільності встановлення зазначених зборів у запропонованому проектом розмірі.

6. Пропонуємо привести ліцензування діяльності кредитної спілки у відповідність до вимог частини четвертої ст.8 Закону «Про кредитні спілки», згідно якої ліцензуванню діяльності кредитної спілки підлягає не тільки діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до закону. Це зауваження стосується також ст.ст.6, 22 та 29 проекту.

 Узагальнюючий висновок: Головне управління вважає, що було б логічно приймати не окремий Закон України “Про Фонд гарантування вкладів кредитних спілок ”, а включити пропозиції проекту окремим розділом до Закону України «Про кредитні спілки».

З вертаємо увагу на те, що на розгляді у Верховній Раді України перебуває проект Закону України “Про термінові заходи з упередження наслідків світової фінансової кризи та про внесення змін до деяких законів України” (реєстр. № 3306), який містить пропозиції, передбачені цим проектом. У зв’язку з чим п ропонуємо ці проекти розглядати одночасно.

Керівник Головного управління В.Борденюк

Вик. : Чечетова Н.Ф.,
Крегул І.Ю.
Вальковський Е.В.

 


 

 

 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>