<<< повернутися | обговорити на форумі >>

травень

Національна асоціація кредитних спілок України увійшла до Координаційної Ради об'єднань професійних учасників фінансового ринку. Рішення про створення Ради прийнято на черговій нараді громадсько-професійних об'єднань учасників фінансового ринку.

У підписаному фінансовими діячами Меморандумі сказано, що Рада створена задля стимулювання розвитку фінансового ринку України та захисту системних інтересів його професійних учасників.

Учасники Координаційної ради прийняли Перелік заходів щодо розвитку фінансового ринку і 11 травня надіслали текст цього документа разом із Зверненням Координаційної ради та текстом Меморандуму Президенту України Віктору Ющенку.

У перелік заходів щодо розвитку фінансового ринку України включено параграф, що стосується кредитних спілок:
"У сфері діяльності кредитних спілок створити умови, в тому числі, законодавчі, для розвитку сектору кредитних спілок:
1. Прийняти в якомога стислий термін Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про кредитні спілки", передбачивши в ньому, в тому числі, і право суб'єктів малого підприємництва бути членами кредитних спілок та отримувати від них кредитні ресурси, а також, можливості залучення кредитних спілок, як самоврядних небанківських фінансових установ, до реалізації державних та міжнародних програм мікрокредитування малого бізнесу.
На законодавчому рівні передбачити передачу частини державних регуляторних функцій саморегулівній організації кредитних спілок".

В цілому "Перелік заходів" складається з одинадцяти параграфів з вимогами та пропозиціями: скласти програму адаптації національного законодавства до норм Євросоюзу, розробити концепцію фінансового ринку, захистити права акціонерів та інвесторів, запровадити цивілізований рух векселів, прискорити створення законодавчої бази іпотечного кредитування, створити умови для розвитку сфери страхування тощо.
Окрім президента НАКСУ Петра Козинця Меморандум Координаційної ради підписали, президент Асоціації українських банків О.А. Сугоняко, голова ради Асоціації юристів фондового ринку Д.А. Леонов, президент Ліги страхових організацій України О.Ф. Філонюк, голова правління ВАТ Міжрегіональний фондовий союз М.П. Швецов, президент "Першої фондової торговельної системи" І.О. Заря, президент Національної асоціації недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів НПФ Д.З. Пиріг, голова ради Української асоціації інвестиційного бізнесу С.М. Оксанич, директор Української національної іпотечної асоціації С.С. Волков.Звернення Координаційної Ради
об'єднань професійних учасників фінансового ринку

Високоповажний пане Президенте!

Дозвольте висловити Вам нашу щиру повагу та засвідчити, що ми цілком підтримуємо курс на демократичний розвиток України та євроінтеграцію.

Дозвольте проінформувати Вас, що за ініціативою об'єднань професійних учасників фінансового ринку створена Координаційна Рада цих об'єднань.

Головною метою Ради є координація спільних дій щодо створення нормативно-правового середовища для розвитку фінансового ринку України та захисту системних інтересів його професійних учасників.

Усвідомлюючи важливу роль фінансового ринку у розвитку національної економіки та залученні інвестицій в Україну, ми занепокоєні сьогоднішнім його станом:
· відсутністю концепції розвитку фінансового ринку в умовах прискореного процесу підготовки до вступу в СОТ, що ставить питання щодо майбутнього вітчизняних банківського і страхового сектору, кастодіального бізнесу та інших;
· об'єднанням Державної Комісії з регулювання ринку цінних паперів та фондового ринку з Державною Комісією з регулювання ринку фінансових послуг за функціональним принципом та без обговорення з учасниками ринку;
· формуванням національної депозитарної системи всупереч думці більшості учасників ринку, з порушенням умов Меморандуму, який був підписаний урядами США і України, та при недосконалості Програми розвитку національної депозитарної системи, затвердженій попереднім Урядом;
· запровадженням обов'язкового рейтингування суб'єктів та інструментів фондового ринку у рейтинговій агенції-монополісті, яке дискредитує ринкові принципи формування фондового ринку.

Керуючись проголошеним Президентом України принципом взаємодії влади з громадськістю, пропонуємо наше бачення розвитку фінансового ринку України. Сподіваємось на нашу плідну співпрацю з владою.

Додатки:

1. Перелік об'єднань професійних учасників фінансового ринку;
2. Перелік заходів щодо розвитку фінансового ринку України на реалізацію положень Декларації Президента України Віктора Ющенка "Влада і бізнес : кроки назустріч" - на 10 арк.

З повагою,

Голова Координаційної Ради об'єднань
професійних учасників фінансового ринку,
Президент Асоціації українських банків О. СУГОНЯКО


 

Меморандум Координаційної Ради
об'єднань професійних учасників фінансового ринку


Призначення Ради:

Координація спільних дій щодо створення правового середовища для розвитку фінансового ринку України та захисту системних інтересів його професійних учасників.


Цілі Ради:
Співпраця з органами державного управління з питань:
- створення в Україні нормативно-правових умов для цивілізованого розвитку фінансового ринку;
- залучення до України інвестицій;
- представлення інтересів учасників фінансового ринку у державних інституціях;
- розв'язання протиріч та спірних питань, що виникають між учасниками фінансового ринку, на недержавному рівні.


Координаційна Рада:

Координаційна Рада є постійно діючим спільним представницьким органом об'єднань учасників фінансового ринку без створення юридичної особи.


Принципи роботи Ради:

Законність. Прозорість. Об'єктивність. Професіоналізм.
Демократичні підходи при вирішенні питань. Взаємоповага між учасниками фінансового ринку.


Учасники Ради:

Об'єднання професійних учасників фінансового ринку, які вважають за необхідне об'єднати та скоординувати зусилля при вирішенні питань, що впливають на діяльність його учасників, на законодавчому та нормативному рівнях з метою захисту прав учасників ринку.
У Координаційній Раді об'єднання представлені першими особами або згідно з чинним законодавством представниками за їх дорученням. Усі учасники Ради мають рівні права.
Очолює Координаційну Раду Голова Координаційної Ради, який діє на громадських засадах і організує роботу Ради. Обрання та переобрання Голови Ради здійснюється щорічно шляхом голосування більшості членів Координаційної Ради. Голова Координаційної Ради за дорученням Ради організує зустрічі з представниками влади, парламенту тощо, а також спільно з членами Ради проводить прес-конференції.
Рішення про створення або припинення діяльності Ради, склад та регламент роботи Ради на один рік затверджується на засіданні Ради.
Для оформлення і ведення документообігу Координаційної Ради Голова Ради призначає секретаря, який не є членом Ради.
Документи Координаційної Ради приймаються консенсусом.


Форми роботи:
- Підготовка звернень до Президента України, Уряду, комітетів Верховної Ради України;
- участь у робочих групах та громадських Комітетах за напрямками, що стосуються діяльності фінансового ринку;
- організація "круглих столів";
- проведення зустрічей з представниками парламенту, Уряду, міністерств та відомств;
- співпраця з міжнародними інституціями;
- участь у вітчизняних та міжнародних проектах;
- організація РR-заходів.
Засідання Ради проводяться за необхідністю.
Кожний член Координаційної Ради має право звернутись до Ради через її керівника щодо винесення на розгляд Ради питання, яке, на його думку, потребує спільних скоординованих дій для захисту інтересів учасників фінансового ринку.

Учасники Координаційної Ради:
Асоціація українських банків, президент Сугоняко О.А.
Асоціація юристів фондового ринку, голова ради Леонов Д.А.
Ліга страхових організацій України президент. Філонюк, О.Ф.
Правління ВАТ Міжрегіональний фондовий союз, голова Швецов М.П.
Національна асоціація кредитних спілок України, президент Козинець П.М.
Національна асоціація недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів НПФ, президент Пиріг Д.З.
"Перша фондова торговельна система", президент Заря І.О.
Українська асоціація інвестиційного бізнесу, голова ради Оксанич С.М.
Українська національна іпотечна асоціація, директор Волков С.С.


 


<<< повернутися | обговорити на форумі >>>